banner1

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

อาเซียนตระหนักดีว่าภาคบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทางด้านยุทธศาสตร์ ต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค และยังช่วยพัฒนาอาเซียนจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ อาเซียนจึงได้มีการตั้งเป้าหมายการเจรจาการเปิดเสรีการค้าบริการ (การท่องเที่ยวรวมอยู่ในการค้าบริการ) และมีการจัดทำแผนงานและข้อตกลงต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558

ในส่วนของประเทศไทยเอง รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคบริการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในปี พ.ศ. 2553 รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีมูลค่า 5.93 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ที่มีมูลค่า 10,105 พันล้านบาท แผนงานระดับชาติหลายแผนจึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่เหมาะสม

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบไปด้วย แผนความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งแผนงาน นโยบายและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริการท่องเที่ยวทั้งของอาเซียนและประเทศไทย